Fülöp Zoltán kutatása

A dolgozatban az örökségesítés folyamatszerűségének ismertetésére, a szódás kisiparos hagyomány újraartikulálásának interpretálására vállalkozom. A tradíció konstruktivista megközelítésével választ keresek arra a napjainkban igencsak aktuális kérdésre, hogy miként valósul meg a mintegy száz éves lokális specifikumokkal rendelkező hagyomány adaptálása a későmodernkor igényeihez és elvárásaihoz. Azt vizsgálom, hogy az adaptáció milyen szubjektív jelentéstulajdonításokat hozott illetve hoz létre az örökösökben. Az elemzés tárgyát képezi továbbá, hogy az anyagi javak és a szellemi értékek a transzmissziós folyamatok során milyen változásokon mentek keresztül illetve milyen újraértelmezéseket implikáltak. Célom, hogy a modernitás segítségével feltárjam a globalizáció és a mediatizáció hatását a szódás örökségre. 

A teljes írás letöltése